Umowa treningu mentalnego

Zawarta dnia XX.XX.2024 r., pomiędzy:

Joanna Łagan – zwanej dalej Trenerką

a XXX XXX – zwany dalej Klientem

§1.

Trening mentalny nie jest formą psychoterapii, a Trenerka nie jest psychologiem/psychoterapeutą. Trening mentalny przeznaczony jest dla osób dobrze funkcjonujących w społeczeństwie. Podczas sesji nie diagnozuje się i nie leczy zaburzeń psychicznych.

§2.

Trening mentalny opiera się na relacji partnerskiej między Klientem a Trenerką. Praca bazuje na teraźniejszych zasobach czyli doświadczeniu, umiejętnościach i potencjale Klienta. Klient nastawiony jest na szukanie możliwości doskonalenia siebie, podniesienia efektywności swoich działań oraz samorozwoju w celu pełniejszej satysfakcji z życia.

§3.

Klient potwierdza, że chce wprowadzić zmiany w swoim życiu, postanowienie to jest poważne i szczere. Jest przygotowany na poznanie i zmianę swoich myśli i przekonań oraz podjęcie odpowiednich działań jeśli uzna, że przyniesie to dla niego korzyści.

§4.

W trakcie trwania umowy Trenerka będzie przeprowadzała z Klientem szczere i osobiste rozmowy. Klient może liczyć na uczciwość i bezpośredniość w zadawaniu pytań i stawianiu wymagań. Informacje uzyskane podczas spotkań są objęte tajemnicą o ile nie łamią prawa. Trenerka nie odpowiada za dane pobierane przez platformy online za pomocą, których odbywają się sesje.

§5.

Trenerka ma prawo do zadawania poza sesyjnych zadań rozwojowych, które Klient zobowiązuje się wykonywać i przedstawiać efekty swojej pracy podczas kolejnych sesji treningu mentalnego.

§6.

W trakcie sesji Klient i Trenerka zobowiązują się do zapewnienia sobie komfortowej atmosfery pracy. Przede wszystkim pamiętając o tym, aby pomieszczenie było ciche, bez obecności osób trzecich, a telefon i inne zbędne urządzenia elektroniczne wyłączone. Bateria w urządzeniu za pomocą którego nastąpi komunikacja powinna być naładowana, kamera i zestaw słuchawkowy gotowe do użytku. Jeśli klient nie dopełni powyższego a sesja będzie przebiegać z zakłóceniami, lub nastąpi opóźnienie z winy klienta, spotkanie nie zostanie przedłużone o utracony czas.

§7.

W przypadku kiedy w trakcie procesu treningu mentalnego, pojawią się symptomy, iż Klient potrzebuje innej formy pomocy np. psychoterapii, Trenerka poinformuje o tym w trakcie sesji. W takiej sytuacji proces treningu mentalnego może być kontynuowany bądź przerwany po wspólnych uzgodnieniach między Trenerką i Klientem.

§8.

Sesja treningu mentalnego odbywa się za pomocą Internetu, na platformach typu: Teams, Zoom, Skype, Meesenger, Hang out – w zależności od możliwości Klienta. Jedno spotkanie/sesja trwa 60 minut.

§8.

Trenerka nie wyraża zgody na nagrywanie sesji. Spotkania są objęte tajemnicą. Każde nagranie przechowywane na urządzeniu podłączonym do Internetu może zostać przechwycone przez osoby trzecie, za co Trenerka nie odpowiada i za co nie ponosi odpowiedzialności.

§9.

Klient może odwołać sesję treningu mentalnego bez konsekwencji finansowych jeden raz, najpóźniej 48 godzin przed spotkaniem. Bezpłatnie można przełożyć termin sesji w krótszym terminie niż 48 godzin raz, o ile klient jednorazowo wykupił pakiet co najmniej 3 treningów mentalnych.

§10.

Jednorazowa sesja treningu mentalnego to koszt 249PLN, w weekend 400PLN. Pakiet3 -717PLN (obejmuje 3 spotkania) do wykorzystania w ciągu 40 dni, Pakiet5 – 1170PLN (obejmuje 5 spotkań) do wykorzystania w ciągu 60 dni. Cena pakietów obejmuje wyłącznie dni robocze. Płatność w ratach jest możliwa, ustalana indywidualnie jako aneks do umowy.

§11.

Opłatę za trening mentalny należy uiścić najpóźniej na 24h przed pierwszym spotkaniem, wysyłając przelew na numer konta: 58 1140 2004 0000 3402 5091 2030, w tytule podając: imię i nazwisko, datę spotkania lub nazwę pakietu. Opłaty można dokonać również za pomocą BLIK na numer 691 188 419. Dokonanie przelewu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej umowy.

§12.

Trenerka prowadzi działalność nierejestrowaną na podstawie art 5. ust.1 Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców. Trenerka nie wystawia faktur VAT.

§13.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę nie później niż 48h przed najbliższą sesją. Jeżeli klient zrezygnuje z sesji, opłaconych jako pakiet, zwrot pieniędzy zostanie pomniejszony o odbyte sesje, licząc każde zrealizowane spotkanie w cenie 249PLN.